Përqindja e shpenzimit të buxhetit për investime kapitale nga komunat në vitin 2022