Kompetencat

Kryetari brenda kompetencave të tyre:

 • Përfaqëson komunën;
 • Kontrolli i ligjshmërisë së dispozitave të Këshillit;
 • Publikimi rregullat e Këshillit në Gazetën Zyrtare të Komunës;
 • Të sigurojë zbatimin e vendimeve të Këshillit;
 • Të sigurojë kryerjen e detyrave nga ana e ligjit deleguar komunës;
 • Inicion dhe propozon nxjerrjen e rregulloreve nën autoritetin e Këshillit;
 • Propozon buxhetin vjetor dhe llogarinë vjetore të buxhetit të komunës;
 • Zbatimi i buxhetit të komunës;
 • Sjell vendime  të agjencive publike të themeluara nga komuna, në bazë të konkursit publik;
 • Merr vendime për përcaktimin e tatimit në pronë për pronën e cila gjendet në komunë;
 • Mbani  evidencë të objekteve hotelierike dhe orarit të punës së objekteve hotelierike që veprojnë në territorin e komunës;
 • Jep vendime per marrjen me qira të ndërtesave apo pjesët e ndërtesave të institucioneve publike me dhe pa pajisje për komunën;
 • Menjëherë do të informojë ministrinë kompetente për kryerjen e punëve të pushtetit vendor për paraqitjen e një prej kushteve për shpërbërjen e hershme të këshillit;
 • Në rast të shpërbërjes hershme të këshillit deri në një këshill të ri kryen funksionet e një këshilli me kufizime të caktuara të përcaktuara me ligj;
 • Anëtar i Trupit koordinues të kryetarëve të komunave të Shkupit dhe komunave të Shkupit për të krijuar bashkëpunim dhe çështje me interes të përbashkët të ndërsjellë;
 • Përgatitja e një buxhet suplementar për tejkalimin e jostabilitetit financiar të komunës e cila është miratuar nga Komisioni i formuar për të kapërcyer jostabilitetit financiar të komunës;
 • Rregullisht e informon Këshillin për kryerjen e funksioneve të tij sipas Statutit;
 • Vendos në të drejtat e administrative, obligimet dhe interesat e personave juridik dhe fizik, në përputhje me ligjin;
 • Miratimi i Rregullores për sistematizimin e administratës komunale;
 • Vendos për punësim, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarve në administratën komunale, përveç kur parashikohet ndryshe me ligj;
 • Siguron duhur dhe ligjore përdorimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pronës së komunës, në pajtim me Ligjin dhe Statutin,
 • Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj ose në statut.