Sektorët

Општинската администрација на Општината Арачиново се организира во следните Сектори и (Одделенија) – Administrata komunale e Кomunës së Haraçinës është e organizuar në Sektorët dhe (Departamentet) :

1.СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, БУЏЕТ, ФИНАНСИРАЊЕ И ДАНОЧНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА, во чиј состав се

1.SEKTORI PËR MBËSHTETJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS, ÇËSHTJEVE LIGJORE, ÇËSHTJEVE TË PËRGJITHSHME DHE BURIMEVE NJERËZORE, VEPRIMTARIVE PUBLIKE, BUXHETIT, FINANCIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË TAKSAVE, MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT DHE KONTROLLIT TË BRENDSHËM, i përbërë nga:

1.1. Одделение за поддршка на градоначаникот – Departamenti i Mbështetjes së Kryetarit

1.2. Одделение за правни, општи работи и човечки ресурси – Departamenti i Çështjeve Ligjore, Çështjeve të Përgjithshme dhe Burimeve Njerëzore

1.3. Одделение за јавни дејности – Departamenti i Veprimtarive Publike

1.4. Одделение за буџет, финансирање и даночна администрација – Departamenti i Buxhetit, Financimit dhe Administratës Tatimore

1.5. Одделение за инспекциски надзор – инспекторат – Departamenti i Inspektimit – Inspektoriati

1.6. Одделение за внатрешна ревизија – Departamenti i Auditimit të Brendshëm

2. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2.SEKTORI PËR URBANIZMIN, AKTIVITETET KOMUNALE, MBROJTJEN E MJEDISIT DHE ZHVILLIMIN EKONOMIK LOKAL

2.1 Одделение за урбанизам и комунални дејности и заштита на животна средина и – Departamenti për urbanizëm dhe aktivitete komunale si dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

2.2 Одделение за локален економски развој – Departamenti për zhvillim lokal ekonomik