Sektorët

Administrata komunale e Кomunës së Haraçinës është e organizuar në Sektorët dhe (Departamentet) :

1.SEKTORI PËR MBËSHTETJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS, ÇËSHTJEVE LIGJORE, ÇËSHTJEVE TË PËRGJITHSHME DHE BURIMEVE NJERËZORE, VEPRIMTARIVE PUBLIKE, BUXHETIT, FINANCIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË TAKSAVE, MBIKËQYRJES SË INSPEKTIMIT DHE KONTROLLIT TË BRENDSHËM, i përbërë nga:

1.1. Departamenti i Mbështetjes së Kryetarit

1.2.Departamenti i Çështjeve Ligjore, Çështjeve të Përgjithshme dhe Burimeve Njerëzore.

1.3.Departamenti i Veprimtarive Publike

1.4.Departamenti i Buxhetit, Financimit dhe Administratës Tatimore.

1.5.Departamenti i Inspektimit – Inspektoriati.

1.6.Departamenti i Auditimit të Brendshëm.

2.SEKTORI PËR URBANIZMIN, AKTIVITETET KOMUNALE, MBROJTJEN E MJEDISIT DHE ZHVILLIMIN EKONOMIK LOKAL

2.1Departamenti për urbanizëm dhe aktivitete komunale si dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

2.2 Departamenti për zhvillim lokal ekonomik.