Lista e Shërbimeve Komunale

Lista e Shërbimeve Komunale

Shërbimi komunal                                                                                                                       Departamenti
1.Kërkesë për lëshimin e certifikatës së planit                                                                                  Urbanizem
2.Kërkesa për lëshimin e lejes së ndërtimit                                                                                        Urbanizem
3.Kërkesë për ndryshim investitori                                                                                                       Urbanizem
4.Kërkesë për lëshimin e miratimit për modifikim gjatë ndërtimit                                                Urbanizem
5.Kërkesë për lëshimin e miratimit për punimet përgatitore                                                          Urbanizem
6.Kërkesë për përshtatje, konvertim, rikonstruksion të një ndërtese                                           Urbanizem
7.Kërkesë për miratim për heqjen e një objekti                                                                                 Urbanizem
8.Kërkesa për marrjen e miratimit për kryerjen e veprimtarisë dhe
instalimin e pajisjeve urbane.                                                                                                               
 Urbanizem
9. Kërkesë për vërtetim përfundimtar të lejes së ndërtimit të lëshuar                                        Urbanizem
10.Kërkesë për konfirmim të objektit ndihmës, serrës apo
 objektit të përpunimit primar                                                                      
Çështje juridike, të përgjithshme
11. Kërkesa për lëshimin e certifikatës së parcelës kadastrale (fushëveprimi i plani urban)   Urbanizem
12. Njoftim për objektin e përfunduar                                                                                              Urbanizem
13. LEJE për vendosjen e linjave kabllore telefonike, telegrafike dhe të tjera.                          Urbanizem
14. Leje për shkrimin e shenjave dhe tabelave reklamative në brizin
mbrojtës  të rrugëve komunale në vendbanim.                                                                                
Urbanizem
15. Miratimin e ndërtimit të rrugës qasëse në rrugë komunale                                                    Urbanizem
16. Vendimi për tatimin në pronë                                                                                                        Tatimet
17. Vendimi i tatimit mbi trashëgiminë dhe dhuratën                                                                     Tatimet
18. Vendimi i tatimit mbi shitjen e pasurive të patundshme                                                          Tatimet
19. Vendimi për shlyerjen e borxhit të mbipaguar ose gabimisht                                                 Tatimet
20. Vendimi për tarifën e shërbimeve për emrin e kompanisë                                                      Tatimet
21. Tarifa komunale për përdorimin e muzikës, shfaqjen e reklamave,
nreklamave                                                                                                                     
Tatimet
22. Kërkesa për lëshimin e vërtetimit për adresën e saktë,
 ndryshimi i rruges dhe numrit                                                                    
Çështje juridike, të përgjithshme
23. Kërkesë për ndryshim të vendimit përfundimtar për të përcaktuar statusin juridik të objektit pa leje.                                                                           Çështje juridik Urbanizem