Prokurimet publike

PLANE PËR FURNIZIME PUBLIKE

Marreveshjet e nenshkruara per 2023 – Склучени договори за 2023

Партерно уредување на општинака зграда на Општина Арачиново – втора фаза 10.04.2023

Регулирање на речно корито на Мојанска река во н.м Арачиново – 06.04.2023

Стручен технички надзор над изведба на градежни објекти – 05.04.2023

Изградба и реконструкција на локални патишта, улици и тротоари – 07.03.2023

Набавка на горива и масла за потребите на Општина Арачиново и ЈКП “Водовод“ – Арачиново – 21.02.2023

Санација на дефекти на постојна водоводна мрежа – 12.12.2022

Изработка на техничка докумантација од проектантски куќи (Високо градби, нискоградби, инфраструктурни проекти заедно со ревизија и сл.) – 27.09.2022