Çmimet e shërbimeve komunale

Çmimet e shërbimeve komunale

Qëllim i pagesësKodi i të ardhuraveProgramiLlogaria e pagesës
Tatimi në qarkullim i patundshmërive dhe të drejtave. 4%7133110084010102400
Tatimi në pronë 0,15%7131110084010102507
Tatimi në pronë nga subjekte juridike. 3%7131130084010102512
Tatimi në trashigimi dhe dhurata 5%
Rendi 2 sipas normes 3%
7132110084010102533
Taksa administrative7223150084010103182
Kompenzim për vërtetimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje. Banimi
61 DEN m2
Afarizëm
Z.1 1200 DEN m2
Z.2 700 DEN m2  
7331440084010107412
Leje
Zona e parë
Banim
Z.1 500 DEN
Z.2 300 DEN
Afarizëm
Z.1 1200 DEN m2
Z.2 700 DEN m2
7171380084010106527