УСАИД објави мерења во врска со фискалната транспарентност и активната транспарентност, каде што нашата Општина е оценета како Општина која имаше голема растење во споредба со минатата година.

Прво работат, а потоа доаѓаат резултатите и нивното признавање.

Драги граѓани на општина Арачиново

Моќна и високоважна организација како што е УСАИД објави мерења во врска со фискалната транспарентност и активната транспарентност, каде што нашата Општина е оценета како најголема општина која расте во споредба со минатата година.

Добрите дела одземаат време и посветеност, ова го правиме секој ден заедно со општинската администрација и сега овие резултати се признаваат и докажуваат од страна на меѓународните институции.

Беше време кога општина Арачиново во било кое мерење или рангирање обично беше пронајдена последна или некаде близу крајот на списоците.

Драги граѓани, сега работите се променија на подобро, општина Арачиново сега се гледа со сосема различно око, сфатено позитивно и сметано од другите како успешна приказна речиси во сите области.

Последно мерење:

📊Според анализите за фискалната транспарентност во општините, Градот Скопје се рангира помеѓу десетте најтранспарентни партнерски општини, додека Општина Арачиново има највисок раст со 5 индексни поени во споредба со минатата година и е оценет како успешна приказна.

🤝Projekti i USAID @Strengthening Resource Mobilization Activity-North Macedonia им помага на партнерските општини во подобрувањето на транспарентноста и одговорноста во процесите на собирање, трошење и контрола на нивните ресурси, со цел ефикасно обезбедување услуги на нивните граѓани. УСАИД ги поддржува напорите на земјата за намалување на корупцијата и зголемување на ефикасноста и транспарентноста на локалната власт.