Komuna e Haraçinës shpallë thirrje publike për punsimin e 9 (nëntë) bashkëpuntorëve të jashtëm me afat kohor prej 3 muajve me pagesë mujore neto të 12.000 denarëve.
kandidatët e interesuar do të kanë për obligim që t’i regjistrojnë dhe evidentojnë pronat private të patundshmërisë qytetarëve në teritorin e Komunës së Haraçinës, në përputhje me standartet dhe normat ligjore dhe metodologjike.
Kualifikimet e nevojshme:
kandidatet e interesuar duhet të kenë të kryer më së paku shkollën e mesme dhe të kenë aftësi të mirë komunikimi
* Përparësi do të kenë studentët dhe personat deri në moshën 28 vjeçare, banor tê Komunës së Haraçinës.
Kandidatët e interesuar mudë t’i dërzojn CV e tyre dhe diplomat e shkolles së mesme deri te arhiva e Komunës së Haraçinës deri me 04 mars 2019.