Ценовник на административните услуги

Ценовник на административните услуги

Цел на дознакаПриходна шифраПрограмаУплатна   сметка
Данок на промет на недвужност и права 4%7133110084010102400
Данок на имот 0,15%7131110084010102507
Данок на имот на правни лица 3%7131130084010102512
Данок на наследтво и подарок 5%
Ред.2 според норма 3%
7132110084010102533
Административни такси7223150084010103182
Надоместок за утврдување на правен статус на без право изграден објект
стамбен објект
61 ден m2
деловен објект 
Зона.1 1200 ден m2
Зона.2 700 ден m2
7331440084010107412
Одобрение
стамбен објект
Зона.1 500 ден
Зона. 2 300 ден
деловен објект 
Зона.1 1200 ден m2
Зона.2 700 ден m2
7171380084010106527