Список на вработени

Вработените во Општина и раководителите на оделенијата.
Секретар на општина – Ељмаз Исени
elmaz.iseni@gmail.com
Раководител на одделение за поддршка на градоначалникот (Шеф на кабинет) – Нерџиван Реџепи
nerxhivan.rexhepi@outlook.com
Раководител на одделение за буџет, финансирање и даноци – Раководител Исен Рамадани
isen.ramadani2017@gmail.com
Алма Авдули-сектор за даноци( договор со USAID)
almaavduli9@gmail.com
Лулзиме Хисени-сектор за даноци(со одобрување од градоначалникот раководител на сектор)
lule.emini17@gmail.com
+38975399531
Јасир билали-сектор за даноци
bilallijasir68@gmail.com
Мелика Бекири-сектор за даноци
melikabekiri17@gmail.com
Неџат Ајвази-сектор за даноци
nexhatajvazi01@gmail.com
Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина – Раководител Фидаи Белули
fidaibeluli@gmail.com
Неџмедин Јашари- сектор за урбанизам
nexhmedinjashari1987@gmail.com
Бесник Осеку-сектор за урбанизам
oseku.besnik@gmail.com
Сектор за Образование – Афедин Нуредини
a.afedin@yahoo.com
Сектор за Финансии – Насер Бајрами
naserbajrami21@gmail.com
Домакин на Општината – Руфат Нуредини
rufatnuredini@haracina.gov.mk
Советник во кабинетот на градоначалникот – Шефик Дураку
durakushefik@gmail.com
Сектор за човечки ресурси – Исен Рашиди
isenrashid13@gmail.com
Сектор за човечки ресурси – Вилдане Бајрами
vildanebajrami@haracina.gov.mk
Архива – Лејла Диздар
lejladizdar@gmail.com
Комунален Инспектор – Аки Мемедов
akimemeti53@gmail.com
Возач – Адван Ајдини
advan.ajdini05@gmail.com
Возач – Евзи Алии
Обезбедување – Зимер Јашари
Помошник за одржување на хигиена – Зејнепе Рамани
Јавно Комунално Претприатие Амбиенти
Директор на ЈКП – Арсим Бајрами
arsim.baj@gmail.com
Одговорен за теренски работи – Ирфан Фаику
i.faiku@tradepoint.mk
Службеник – Илјаса Куртиши
iljasa.25@icloud.com
Одржување на јавни простории – Ејуп Ибрахимов
Благајник – Аднан Ејупи
Јавна чистота – Исен Халили
Јавна чистота – Адем Лимани
Одржување на водоводната мрежа – Сулејман Ибрахими
Одржување на јавни простории – Селам Џафери
Одржување на јавни простории – Муамет Абази
Одржување на јавни простории – Раман Авдули
Одржување на водоводната мрежа – Наим Сула
Комунален Инспектор – Ештреф Селими
Возач-ЈКП -Ерсин Иљази
Возач-ЈКП – Насер Сакипи
Возач-ЈКП – Бурим Фаику