Сектори

Општинската администрација на Општината Арачиново се организира во следните Сектори и (Одделенија)

1.СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, БУЏЕТ, ФИНАНСИРАЊЕ И ДАНОЧНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА, во чиј состав се:

1.1. Одделение за поддршка на градоначаникот

1.2. Одделение за правни, општи работи и човечки ресурси

1.3. Одделение за јавни дејности

1.4. Одделение за буџет, финансирање и даночна администрација

1.5. Одделение за инспекциски надзор – инспекторат

1.6. Одделение за внатрешна ревизија

2. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2.1 Одделение за урбанизам и комунални дејности и заштита на животна средина

2.2 Одделение за локален економски развој.