Основни училишта

ООУ Ѓерѓ Кастриот Скендербеу Арачиново, е основано на 03.01.1980 година, а образовниот процес започнал во втората половина на истиот месец.

Првиот директор бил Ракип Рамани, каде ги пречекал учениците и персоналот на училиштето во новиот објект.

ООУ Ѓерѓ Кастиот Скендербеу, на почетокот имаше 14 паралели со 364 ученици.

V одделение 4 паралелно
Vl одделение 4 паралелно
Vll одделение 3 паралелно
Vlll одделение 3 паралелно

Вкупниот број на наставници бил 12 жени и 10 мажи.

Првиот директор бил Ракип Рамани, Наим Зиба, Митат Ајдари, вршител на должноста Сали Аскај, в.д. офицер Исмает Салиу, режисер салим Асани, Џеладин Алими Брахим Ајвази, Муарем Ајдари, Реџеп Бајрами, вршител на должноста Џеладин Алими Азам Аки.

ООУ Ѓерѓ Кастриот Скендербеу Арачиново по одвојувањето од училиштето Абдил Фрашери останува со вкупно: 34 паралели

30 паралели во Арачиново и 4 паралели во приградското училиште во  Мојанци.

Име на училиштето: Ѓерѓ Кастриот Скендербеу
Адреса: Скопје, Арачиново ул.1
Директор: Џавит Имери
Телефонски број:  +389(02)2 579-861
Е-пошта:
Sh.f.k.skenderbeu.aracinovо@gmail.com
info@gjkskenderbeu-haracin.edu.mk
Верификација- број на актот: 14-1200/1 26.02.1986
Година на верификација:1980
Јазик на кој се изведува наставата: Албански јазик и Македонски јазик во Орланци (пар. Бошњаци)
Тип на градба: Тврда градба
Површина на училшниот двор: 4000 m2
Површина на објектот: 2000m2+ 2000+100+ 100
Површина на спортски терени и игралишта: 21100 m2
Училиштето работи во смена: 2 смени
Начин на загревање на училиштето: Сопствено парно греење
Број на одделенија: 1-9
Број на паралелки: 83 паралелки
Број на наставен кадар: 51.
Број на ученици: 852

Од месец септември во општина Арачиново е основано ново основно училиште по име Абдул Фрашери, каде што ќе организира часови за ученици од прво до деветто одделение.

Целта е да се олесни работата на училиштето „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“, кое е едно од најголемите училишта во државата и да се обезбеди најквалитетно образование за основците во оваа Општина, чиј број постојано се зголемува.

Новото правно лице, а тоа е училиштето „Абдил Фрашери“, кое е основано на иницијатива на Советот на Општината, ќе работи во зградата која досега беше во надлежност на ОУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ каде ќе бидат префрлени 80 вработени.

1132 ученици од прво до деветто одделение во 46 паралели ќе ја започнат новата учебна година во ова училиште.

Од нив 972 ученици ќе следат настава по албански јазик во централниот објект во 36 паралели, додека во подрачното училиште во село Орланци ќе има 160 ученици во 11 паралели, од кои на 155 ученици на албански јазик. во 10 паралели и 5 ученици со учење на македонски јазик во 1 комбинирана паралела.

Име на училиштето: ООУ Абдул Фрашер
Адреса: Скопје, Арачиново ул.10
Директор: Рефик Салиу
Телефонски број: +38971372805
Е-пошта:  sh.f.abdzlfrasheri.haracin@gmail.com
Верификација- број на актот: 14-1200/1 26.02.1986
Година на верификација:1980
Јазик на кој се изведува наставата: Албански јазик и Македонски јазик во Орланци
Тип на градба: Тврда градба
Површина на училшниот двор: 13000m2
Површина на објектот:  24100
Површина на спортски терени и игралишта: 1100m2
Училиштето работи во смена: 2 смени
Начин на загревање на училиштето: Сопствено парно греење
Број на одделенија: 1-9
Број на наставен кадар: 74.
Одделенија Број на паралелки Број на ученици
 I7 119
 II5 99
 III4 104
 IV6 121
 V6 139
 I-V28 582
 VI5 100
VII5124
VIII5128
IX596
VI-IX20448
I-IX481030