Листа на Комунални Услуги

Листа на Комунални Услуги

1.Барање за издавање извод од план                                                                                          Урбанизам
2. Барање за издавање на одобрение за градење                                                                    Урбанизам 
3. Барање за промена на инвеститор                                                                                             Урбанизам
4. Барање за издавање на одобрение за измена во текот на изградбата                            Урбанизам
5.Барање за издавање на одобрение за подготвителни работи                                            Урбанизам
6. Барање за адаптација, пренамена, реконструкција на објект                                             Урбанизам
7. Барање за издавање одобрение за отстранување на објект                                               Урбанизам
8. Барање за добивање на одобрение за вршење на дејност и за
Поставување на урбана опрема                                                                                                      
  Урбанизам
9. Барање за правосилна заверка на издадено одобрение за градење                              Урбанизам
10. Барање за потврдување на помошен објект, оранжерија или
 објект за примарна обработка                                                                                
Правни, општи работи                           
11. Барање за издавање потврда за катастарска парцела
 ( опфат на урбанистички план)                                                                                                      
Урбанизам
12. Известување за завршен објект                                                                                               Урбанизам
13. Дозвола за поставување телефонски, телеграфски и
други кабловски водови                                                                                                                                                
Урбанизам
14. Дозвола за поставување на натписи и рекламни табли во
 заштитниот појас на општинските патишта во населени места                                           
Урбанизам
15. Одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат.                                        Урбанизам
16. Решение за данок на имот                                                                                      Одделние за даноци
17. Решение за данок на наследство и подарокОдделние за даноци
18. Решение за данок на промет на недвижности                                                 Одделние за даноци
19. Решение за враќање на повеќе или погрешно уплатен долг                       Одделние за даноци
20. Решение за комунална такса за назив на фирма                                             Одделние за даноци
21. Комунална такса за користење на музика, истакнување
 на реклами, објави и огласи                                                                                        
Одделние за даноци
22. Барање за издавање потврда за точна адреса,
 промена на ул. и број                                                                                                 
Правни, општи работи
23. Барање за промена на правосилно Решение за утврдување
 на правен статус на бесправен објек                                                                         
Правни, Урбанизам