Контролна листа на план за управување со животна средина и социални аспекти.