Извештај на општина Арачиново за извршената работа