Надлежности

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:

 • Ја претставува и застапува Општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 • Ги објавува прописите на Советот во службеното гласило на Општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;
 • Го извршува Буџетот на Општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен конкурс;
 • Донесува решенија за утврдување на данокот на имот за имот кој се наоѓа на територијата на општината;
 • Води евиденција за угостителските објекти и за работното време на угостителските објекти кои работат на територијата на општината;
 • Склучува договори за закуп на објекти или делови на објекти на јавни установи со и без опрема за потребите на општината;
 • Должен е веднаш да го извести министерството надлежно за вршење на работите од областа на локалната самоуправа за настанување на еден од условите за предвремено распуштање на советот;
 • При предвремено распуштање на советот до избор на нов совет, ги извршува работите од надлежност на советот со определени ограничувања утврдени со закон;
 • Член е на Координативното тело на градоначалниците на Град Скопје и на општините во град Скопје за остварување на меѓусебна соработка и решавање на прашања од заеднички интерес;
 • Подготвува Ребаланс на буџетот во насока на надминување на финансиската нестабилност на општината кој го одобрува Комисијата формирана за надминување на финансиската нестабилност на општината;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон;
 • Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон;
 • Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со Закон и Статут и
 • Врши други работи утврдени со Закон и со Статутот.