Биографија

Биографија

Податоци за Ридван Ибраими
Датум на преземање на функцијата: 01.11.2021
Партија: BDI
Е-пошта: ibraimiridvan@haracina.gov.mk

Адреса: Test addresse

Ридван Ибраими е роден во 1984 година во Скопје. Основно и средно училиште завршил во Скопје, дипломирал и завршил постдипломски студии на Државниот универзитет во Тетово во 2016 година и се стекнал со звање магистер по економски науки на отсекот сметководство и ревизија. Тој е многу добро упатен во компјутерски вештини и компјутерски програми, како и со други интернет апликации. Има менаџерски способности, флексибилен е за тимска работа, ги завршува сите започнати работи во дадена временска рамка. Од јануари 2010 година секогаш е на раководни функции во здравствените установи. Прво во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас во Скопје.

Од 2012 година ја извршува функцијата организациски директор на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Од ноември 2021 година е избран за градоначалник на општина Арачиново на општи и непосредни избори. Учесник е на повеќе конгреси и обуки за лидерство во здравствени установи. Ридван Ибраими е сопруг на Хирмете Ибраими и татко на три деца Дијари, Мухамед и ќерката Хамдије.