Comepetences of counsels

Këshilli kryen detyrat e mëposhtme:

 1. Miraton statutin e komunës;
 2. Miratimi i Rregullores së Punës së Këshillit,
 3. Programi i Punës Çështjet;
 4. Të miratojë buxhetin e komunës dhe llogarinë vjetore të komunës;
 5. Të përcaktuar shumën e burimeve të veta të të ardhurave për financimin e komunës, në kuadër të përcaktuar me ligj;
 6. Miraton planet detaje urbanistike dhe fshatrat urbane dhe planeve urbanistike jashtë vendbanimeve;
 7. Miratimi i Programit për rregullimin e tokës ndërtimore;
 8. Miratimi i rregulloreve në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës, zhvillimit ekonomik lokal, kulturën, sport dhe rekreacion; Kujdesi social dhe mbrojtja e fëmijëve, arsimi, kujdesi shëndetësor; brenda autoritetit të përcaktuar me ligj të veçantë ose në përputhje me programin kombëtar;
 9. Miratimi i Programit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugëve;
 10. Miraton programin për ndriçim publik;
 11. Miratimi i Programit për essay writer uk ndërtimin, rindërtimin dhe mirëmbajtjen e furnizimit me ujë lokal;
 12. Vendimet për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e tregjeve publike;
 13. Mënyra e pastrimit oxhaqeve;
 14. Edit ruajtjen e parkimit publik dhe mënyra e përdorimit të saj me rëndësi lokale;
 15. Miraton Programin për mirëmbajtjen dhe përdorimin e parqeve, hapësirave të gjelbra dhe zonave të tjera publike rekreative me rëndësi lokale;
 16. Edit mirëmbajtjen e varrezave, si veprimtari komunale dhe zyra publike;
 17. përcaktojë organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e kryerjes së administratës komunale, me propozimin e Kryetarit të Komunës;
 18. krijojnë shërbimeve publike dhe mbikqyrjen e punës së tyre;
 19. emëron anëtarët e bordeve të agjencive publike, të cilat janë të përcaktuara;
 20. Miraton programe dhe plane financiare për financimin e agjencive publike të përcaktuara;
 21. Miraton raportet për buxhetin dhe llogarinë vjetore të komunës, si dhe raportet për realizimin e programeve vjetore të komunës;
 22. Vendos për marrjen e licencës për të kryer punë me interes publik me rëndësi lokale, në pajtim me ligjin;
 23. miraton raportet për punën dhe llogaritë vjetore të agjencive publike të themeluara;
 24. Vendosni se si për shkatërrimin e pronës së komunës;
 25. Vendosni se si për të kryer kontrollin financiar të buxhetit komunal, në përputhje me ligjin;
 26. Vendimi përcakton shumën e taksave dhe tarifave komunale;
 27. ngritur një komision për të përcaktuar vlerën e tregut të pronës në bazë të Metodologjisë nga ana e Qeverisë dhe të vendosur normat e taksave mbi pasuritë;
 28. Përcakton orarin e hapjes së veprimtarisë zejtare në varësi zakonet lokale në komunë;
 29. miraton planin e masave dhe aktiviteteve për tejkalimin e ankth financiar të komunës të propozuar nga kryetari i cili është i detyrueshëm për komunën;
 30. Zgjedh menaxherin e zyrës së degës të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Komunën në pajtim me ligjin;
 31. Shqyrton dhe miraton raportin vjetor për sigurinë publike në komunë, e cila është dorëzuar Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Avokatit të Popullit;
 32. Ai mund të bëjë rekomandime për kreun e degës rajonale të Ministrisë së Brendshme në fushën e sigurisë publike dhe sigurisë në komunikacion;
 33. zgjedhur dhe shkarkon Presidenti i Këshillit;
 34. Ngritja në këmbë dhe komitetet e përkohshme;
 35. Kryen autorizimeve të caktuara në përputhje me Ligjin për mallrat e përdorimit të përbashkët dhe burimeve natyrore të territorit të komunës;
 36. përcakton çmime komunale;
 37. Jep mendim për projektligjet që i përkasin komunës;
 38. Kryen zgjedhje të tjera dhe takime nën juridiksionin e saj;
 39. Miratimi i rregulloreve për çështjet nën juridiksionin e saj;
 40. Miratimi i një programi për dezinfektim dhe kontrollin e insekteve, dhe
 41. Miratimi dhe programe të tjera, rregulloret, propozimet dhe të kryejnë detyra të tjera me iniciativë të kryetarit të komunës ose administratën e komunës;
 42. Kryen detyra të tjera.