Kompetencat

Kryetari brenda kompetencave të tyre:

 1. Përfaqëson komunën;
 2. Kontrolli i ligjshmërisë së dispozitave të Këshillit;
 3. Publikimi rregullat e Këshillit në Gazetën Zyrtare të Komunës;
 4. Të sigurojë zbatimin e vendimeve të Këshillit;
 5. Të sigurojë kryerjen e detyrave nga ana e ligjit deleguar komunës;
 6. Inicion dhe propozon nxjerrjen e rregulloreve buy essay nën autoritetin e Këshillit;
 7. Propozon buxhetin vjetor dhe llogarinë vjetore të buxhetit të komunës;
 8. Zbatimi i buxhetit të komunës;
 9. Sjell vendime  të agjencive publike të themeluara nga komuna, në bazë të konkursit publik;
 10. Merr vendime për përcaktimin e tatimit në pronë për pronën e cila gjendet në komunë;
 11. Mbani  evidencë të objekteve hotelierike dhe orarit të punës së objekteve hotelierike që veprojnë në territorin e komunës;
 12. Jep vendime per marrjen me qira të ndërtesave apo pjesët e ndërtesave të institucioneve publike me dhe pa pajisje për komunën;
 13. Menjëherë do të informojë ministrinë kompetente për kryerjen e punëve të pushtetit vendor për paraqitjen e një prej thesis paper kushteve për shpërbërjen e hershme të këshillit;
 14. Në rast të shpërbërjes hershme të këshillit deri në një këshill të ri kryen funksionet e një këshilli me kufizime të caktuara të përcaktuara me ligj;
 15. Anëtar i Trupit koordinues të kryetarëve të komunave të Shkupit dhe komunave të Shkupit për të krijuar bashkëpunim dhe çështje me interes të përbashkët të ndërsjellë;
 16. Përgatitja e një buxhet suplementar për tejkalimin e jostabilitetit financiar të komunës e cila është miratuar nga Komisioni i formuar për të kapërcyer jostabilitetit financiar të komunës;
 17. Rregullisht e informon Këshillin për kryerjen e funksioneve të tij sipas Statutit;
 18. Vendos në të drejtat e administrative, obligimet dhe interesat e personave juridik dhe fizik, në përputhje me ligjin;
 19. Miratimi i Rregullores për sistematizimin e administratës komunale;
 20. Vendos për punësim, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarve në administratën komunale, përveç kur parashikohet ndryshe me ligj;
 21. Siguron duhur dhe ligjore përdorimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pronës së komunës, në pajtim me Ligjin dhe Statutin,
 22. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj ose në statut.