Контакт

Исен Рамадани, Совентик – Локален економски  развој: isen.ramadani2017@gmail.com

Демуш Мусли,   Советник- Комунален  инспектор tel: 071-372-926

Фидаи Белули,   Соработник Уредување на градежно земјиште: fidaibeluli@gmail.com

Елмаз Исени – Секретар на Општина: elmaz.iseni@gmail.com

Анифе Јакупи – Секретарка на Градоначалничката:  anife.jakupi2017@gmail.com

Евзи Алији,  овластен за односи со јавноста: evzi.alii@gmail.com