NjOFTIM PËR LEGALIZIM

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Haraçinës, se në bazët të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara në mënyrë të paligjshme (Gazeta Zyrtare e RM-së nr.217/15), poseduesit e objekteve të ndërtuara paleje dhe të palegalizuara, objekte në të cilat përfundimisht janë realizuar punët ndërtimore dhe instaluese deri më 03 Mars 2011, të njejtit për së fundëmi herë kanë të drejtën dhe mundësinë që të dorëzojnë elaborat gjeodezik dhe kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje deri më 31 Dhjetorë 2018 pranë Departamentit të urbanizmit në Komunën e Haraçinës.