Komuna e Haraçinës shpallë konkurs për punësimin e 2 (dy) inkasantëve për grumbullimin e parave të ujësjellësit në teren për në vendbanimin Haraçinë. Kualifikimet e nevojshme për këto vende pune janë si në vijim:
• përvoja e punës në këtë lëmi do të merret si përparësi
•të ketë të kryer shkollen e mesme (ose fillore)
•të ketë aftësi të mirë komunikimi dhe vullnet për punë në teren
Për më shumë informacione kandidatët e interesuar të parqiten në numrin e telefonit 022 579 803 ose në lokalet e Komunës së Haraçinës.