N J O F T I M

Duke  u bazuar  në Ligjin për  ndërtim (‘‘Gazeta zyrtare e RM-së’’  nr. 130/09) i cili parasheh që për  ndërtim të çfarë do lloji të objektit   në teritorin e Republikës së Maqedonisë paraprakisht  duhet që të merret leje ndërtimi nga organet kompetente,  Komuna e Haraçinës njofton  të  gjithë qytetarët e Komunës së Haraçinës  të cilët në të ardhmen planifikojnë të ndërteojnë  objekte të ndryshme (shtëpi, dyqane etj.) në teritorin  e Komunës së Haraçinës, të njejtit paraprakisht t’iu drejtohen  Organeve kompetente të Komunës së Haraçinës për marrje të lejës  për ndërtim, në të kundërtën Organet kompetente të Komunës së Haraçinës  janë të detyruar që t’i marrin parasyshë dispozitat aktuale ligjore të parapara  në Ligjin për ndërtim.

 

Me  respekt                                                                     KOMUNA E HARAÇINËS

         Kryetar

Milikije Halimi