Kryetarja e Komunës së Haraçinës Milikije Halimi ju fal qytetarëve borxhin e ujit deri me 30.11.2017

Udhëheqësija e Komunës së Haraçinës, der te qytetarët e Komunës së Haraçinës shpallin këtë :

LAJMËRIM

Bashkqytetar të nderuar, meqense pagesa e logarive për harxhimin e ujit, nuk bëhet gjatë kohë me rregullë nga ana e shfrytëzuesve të sistemit të ujësjellësit, njoftojmë qytetarët se me vullnetin e Kryetarit të Komunës, ju falët borxhi deri me 30.11.2017 viti.
Prej 01.12.2017 viti, për harxhimin e ujit, apelojmë të bëhet pagesa me rregullë, me qëllim që mos të vjen deri te shkëputja e rrymës te bunarët dhe me atë edhe deri te ndalesa dhe ndërprerja e përgjithshme e ujit.

Njëherit apelojmë që mos të bëhet keqpërdorimi i ujot, të mos vjedhët uji, sepse pasojat dhe përgjegjësinë ligjore nga këto veprime do ti mbanë vetë ai person.

Komuna e Haraçinës
Kryetare
Milikije Halimi